top of page
Produktionsbolag Filmproduktionsbolag Stockholm

Tack!

Kontakta oss

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DBY - FILMPRODUKTION OCH ANIMATION - PRODUKTIONSBOLAG STOCKHOLM

1. Omfattning och tillämpning 

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) reglerar villkoren för nyttjande av Designbyrån Yvonne AB, org.nr 556717–2449, (”DBY”) tjänster dvs. samtliga tjänster som erbjuds av DBY, inklusive den information som ges av DBY:s anställda, och som återfinns på DBY:s hemsida (”Tjänsten”).

Tjänsten omfattar bland annat grafisk design, rörlig grafisk design, animation samt film- och reklamproduktion.  

Med ”Beställaren” avses kund, samarbetspartner eller annan aktör som på kommersiella eller andra grunder tar del av Tjänsten.

 

2. Ikraftträdande

Villkoren träder i kraft i samband med att Beställaren beställer Tjänsten eller ingår något annat avtal innehållandes Tjänsten. 

 

3. DBY:s åtaganden

DBY ska tillhandahålla Tjänsten efter bästa förmåga och i enlighet med de bestämmelserna som finns i avtal mellan DBY och Beställaren (”Avtalet”)

 

4. Beställarens åtaganden

Beställaren ska tillhandahålla DBY det material som skall omfattas av Tjänsten och den information som erfordras för utförande av Tjänsten, samt i övrigt vad som framgår av Avtalet.

Beställaren ska omgående meddela DBY vid ändrade förhållanden som kan komma att påverka tillhandahållandet av Tjänsten.

 

5. Varaktighet 

Villkoren gäller från den dag Avtalet undertecknats och intill dess att Tjänsten har fullständigt levererats. Avsnitten om Marknadsföring, Immateriella rättigheter, Personuppgifter och Sekretess skall dock gälla även efter Avtalstiden. 

 

6. Sekretess

Beställaren förbinder sig att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information, vilken DBY erhåller från den andra parten eller som framkommer vid tillhandahållandet av Tjänsten. DBY förbinder sig att tillse att anställda, inte till utomstående vidarebefordrar Konfidentiell Information.

Med ”Konfidentiell Information” avses konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information eller material tillhörandes endera Part eller dess intressebolag, inklusive men inte begränsat till, undersökningsdata, produkter, rapporter, processer, teknologi, företagshemligheter, forskning och utvecklingsplaner eller intern information. Såsom konfidentiell information ska inte anses: (i) information som är allmänt känd och som har blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avsnitt 6; (ii) information som Part kan visa att denne redan kände till innan Part mottog informationen; (iii) information som självständigt framtagits av anställda hos Part eller av uppdragstagare anlitad av Part; samt (iv) information vars röjande Part skriftligen godkänt i förväg.

Båda Parter ska vidta rimliga åtgärder för att skydda den andra Partens konfidentiella information. Sådana åtgärder skall minst motsvara de åtgärder som respektive Part vidtar för att skydda sin egen konfidentiella information. Ingen av Parterna äger rätt att använda den andre Partens konfidentiella Information utöver vad som är nödvändigt för att utföra sina respektive åtaganden under Avtalet och Villkoren. Parterna åtar sig att tillse att Konfidentiell Information endast tillhandahålls anställda, underleverantörer och konsulter för vilka informationen är nödvändig för att uppfylla dess åtaganden i anledning av Avtalet och Villkoren.                     

 

7. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till, varumärken, design- och mönsterrättigheter, upphovsrättigheter, patent, know-how, firmarättigheter, mjukvara, databaser, tekniska plattformar, dokumentation, undersöknings- och marknadsföringsmetoder, koncept och format som innehas av DBY vid tiden för Avtalets och Villkorens ingående förblir DBY:s egendom. Avtalet och Villkoren innebär inte någon överföring av Immateriella Rättigheter till Beställaren.     

 

8. Marknadsföring 

DBY äger rätt att citera, eller på annat sätt hänvisa, till Beställaren i marknadsföringssyfte.

 

9. Ansvarsfriskrivning 

Tjänsten tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan några explicita eller implicita garantier avseende resultat av Tjänsten annat än vad som anges under avsnitt ”Kundnöjdhet”. 

De övriga garantier som angivits i Avtalet eller Villkoren är de enda garantier som uppställs och de ersätter alla andra garantier, skriftliga och muntliga, uttryckliga eller underförstådda som kan ha lämnats inom ramen för Parternas överenskommelse.  

 

10. Ansvarsbegränsning

DBY ansvarar inte i något fall för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, skador som uppstår hos tredje man, förlust eller förvanskning av data eller andra följdskador. 

DBY:s maximala ersättningsansvar enligt Avtalet och Villkoren motsvarar vad DBY eller Beställaren kan få ersättning för via sina egna försäkringar eller ett värde motsvarande vad Beställaren har betalat för Tjänsten.

 

11. Försäkring

DBY innehar försäkring i försäkringsbolaget Trygg Hansa vid utförandet av Tjänsten. Försäkringen har nummer 25-0360854-27. 

 

12. Anställda och underleverantörer

DBY:s anställda och underleverantörer möter branschens högsta standard i form av utbildning och övrigt för leverans av Tjänsten.

 

13. Kundnöjdhet

Mot bakgrund av DBY:s strävan att Beställaren skall uppleva Tjänsten som synnerligen prisvärd och förstklassig åtar sig DBY att i görligaste mån gå längre än vad Villkoren anger för att Beställaren skall uppleva Tjänsten som hundraprocentig.   

 

14. Avbokning

​Följande skall gälla avbokning (som skall vara skriftlig för att vara giltig): Om Beställaren avbokar Tjänsten under avtalsperioden skall ersättning betalas för det utförda arbetet fram tills avbokning skett.

 

15. Mervärdesskatt

Alla ekonomiska bestämmelser i Avtalet och Villkoren innefattar mervärdesskatt om Beställaren är en fysisk person; i annat fall skall kostnaderna beräknas utan mervärdesskatt.

16. Ändringar

Ändringar av och tillägg till Avtalet ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna. DBY förbehåller sig rätten att utföra ändringar eller göra tillägg i Villkoret. 

 

17. Reklamation

Fel eller brist hänförlig till Tjänsten ska av Beställaren omgående skriftligen reklameras till DBY. Fel eller brist som upptäcks av Beställaren efter det att Tjänsten levererats ska skriftligen reklameras senast inom tio (10) dagar från att Tjänsten avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig information om felets eller bristens art och omfattning. 

Beställarens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Beställaren inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt. DBY ska efter reklamation beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, innan Beställaren framställer anspråk på skadestånd eller återbetalning. 

 

18. ​Brott mot Villkor eller Avtalet

Oavsett vad som stadgas i Villkoren i övrigt har DBY rätt att neka Beställaren fortsatt användning av DBY:s Tjänster med omedelbar verkan och utan rätt till återbetalning av redan erlagd betalning i den händelse att (i) Beställaren försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ansöker om ackord, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt anses vara på obestånd; (ii) Beställaren i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller Villkoren och, om rättelse är möjlig att vidta, underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från mottagandet av skriftlig anmodan därom; eller (iii) Beställaren, utan att särskild omständighet föreligger, vid upprepade tillfällen åsidosätter sina skyldigheter under Avtalet eller Villkoren, där upprepade tillfällen avser minst två tillfällen under en sammanhängande sexmånadersperiod. 

Bryter Beställaren mot bestämmelse i Avtalet har DBY, oavsett om uppsåt eller oaktsamhet kan påvisas, rätt till skadestånd för all den skada DBY åsamkats i anledning av kontraktsbrottet. Vid väsentligt avtalsbrott från Beställarens sida har DBY dessutom rätt att häva Avtalet. 

 

19. Fakturering och pris

Priset för Tjänsten följer av Avtalet och fakturering sker med betalningsvillkor trettio (30) dagar netto i samband med beställning av Tjänsten om inte annat framgår av Avtalet.

 

20.Fullständig reglering 

Avtalet och Villkoren utgör Parternas fullständiga reglering av Beställarens användande av Tjänsten och innehållet i Avtalet och Villkoren ersätter tidigare överenskommelser eller utfästelser oavsett om de är muntliga eller skriftliga. 

 

21.Force Majeure 

Om Parts möjligheter att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet förhindras på grund av omständigheter utom dennes kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, strömavbrott, brand och strejk ska den Part som drabbats av sådan omständighet vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse. För att få sådan befrielse ska Part som påkallar befrielse enligt denna klausul omedelbart underrätta den andra Parten härom.

För det fall en befriande omständighet föreligger under en längre tid än [TID] månader har Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

 

22. Personuppgifter

DBY ansvarar för att följa tillämplig lagstiftning avseende behandling av personuppgifter och användning av cookies vid tillhandahållande av Tjänsten. Se separat integritetspolicy.

 

23. Tvist 

Avtalet och Villkoren har upprättats och ska tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. 

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet eller Villkoren ska slutligt avgöras av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

bottom of page